Wat gebeurt er als u een klacht indient?

Wanneer u een klacht heeft ingediend, dan zal het volgende proces gaan plaatsvinden:

 1. U ontvangt per email een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt of uw klacht in behandeling genomen kan worden. Binnen ongeveer twee weken na ontvangst van uw bericht wordt u door de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de stand van zaken.
 2. Kan uw klacht niet door de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen, dan wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn.
 3. Wordt uw klacht wel door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen, dan zal de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u opnemen. U krijgt informatie over de procedure en u kunt uw klacht waar nodig toelichten. Besproken wordt ook of de behandelaar op de hoogte is van de klacht en/of u toestemming geeft de behandelaar op de hoogte te brengen van de klacht. U wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen, u ontvangt daarvoor een formulier ter ondertekening. Geeft u toestemming om de klacht voor te leggen aan de behandelaar, dan neemt de klachtenfunctionaris daarmee contact op. De behandelaar ontvangt een kopie van uw klacht. De behandelaar heeft twee weken de tijd schriftelijk op uw klacht te reageren. De klachtenfunctionaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een oplossing te komen met u en de behandelaar.
 4. Binnen uiterlijk 6 weken na registratie van de klacht zal de aanbieder van zorg een beslissing nemen over welke maatregelen hij/zij neemt naar aanleiding van de klacht en deze maatregelen kenbaar maken aan de cliënt en de Klachtenfunctionaris. Eventueel kan de periode zes weken worden verlengd met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist.
 5. De zorgaanbieder dient uiterlijk binnen zes weken – eventueel te verlengen met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist – na indiening van de klacht, met redenen omkleed aan te geven:
  – tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid;
  – welke beslissingen de zorgaanbieder naar aanleiding van de klacht heeft genomen;
  – binnen welk termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
 6. Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot een oplossing, dan kunt u overwegen uw geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De geschillencommissie komt zo vaak als nodig is bijeen, dit is afhankelijk van het aantal klachten. Voor de procedure van de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de website SoloPartners – Dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg