Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Podo Capelle (KvK nr.: 24411488) 

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  

Betaling 

Behandeling en/of verstrekking worden door Podo Capelle bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht. Indien wij voor de patiënt rechtstreeks kunnen declareren zullen wij dit doen, het restant dat niet onder vergoeding valt dient de patiënt zelf te betalen. Het factuurbedrag dient binnen 7 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Podo Capelle te zijn bijgeschreven. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en zijn wij gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voorvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding in te dienen bij uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij. 

De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.  

Vergoeding 

Wij dienen voor u de factuur rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in, dit is echter alleen mogelijk indien de patiënt aanvullend is verzekerd. Bij geen recht op vergoeding dient u zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van ons factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen. 

Annulering 

Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.  

Het is de praktijk wettelijk niet toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen. 

  • Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen met iemand die op de wachtlijst staat, waardoor deze patiënt dan ook eerder geholpen is. 
  • Wanneer u NIET 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze aan u doorberekend. 
  • Tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen tijd die voor u is gereserveerd. 
  • Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. 
  • Een afspraak kunt u annuleren of verzetten via telefoonnummer 010-3161052. Tussen 8 en 13 uur kan dit via de secretaresse, buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken of een email sturen aan info@podo-capelle.nl 
  • Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie. 
  • Als er echt een dringende reden was dat u niet meer in staat was uw afspraak af te zeggen kan dit meestal in alle redelijkheid besproken worden. Maar als de rekening dan vervalt of verlaagd wordt, besef dan dat het uw therapeut is die de kosten op zich neemt! 
  • Podo Capelle is continu bezig met het verbeteren van kwaliteit van de zorg. Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt. Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk.


De behandelaar heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hiermee verplicht de behandelaar zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan echter geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische zolen of ortheses is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht. 

Klachten 

De behandelaar verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn register podologen en Medisch pedicures MBO 4 geregistreerd bij Stichting LOOP, NMMV en ingeschreven bij Kabiz.

Zolen en ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 6 weken na aflevering vallen binnen de garantie en worden daarom niet in rekening gebracht.  

Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. 

Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelaar te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht.  

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij: de geschillencommissie / klachtenfunctionaris. Zie de pagina klachtenregeling

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.